ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο


ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

Άρθρο 1


Ιδρύεται επιστημονική Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» (στη συνέχεια: «Εταιρεία») με έδρα την Αθήνα.

ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ

Άρθρο 2


Σκοποί της Εταιρείας είναι:

α. Η προώθηση και ο συντονισμός της επιστημονικής έρευνας στο χώρο του Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου.

β. Η διάδοση των πορισμάτων των ερευνών στο ευρύτερο κοινό με κάθε πρόσφορο τρόπο (ανακοινώσεις, ομιλίες, δημοσιεύσεις, διοργάνωση συνεδρίων κ. λπ.).

γ. Η εξέταση γενικών ή ειδικών θεμάτων που άπτονται του Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου, ιδίως δε των σχετικών με τη Θρησκευτική Ελευθερία θεμάτων, των σχέσεων Κράτους - Εκκλησίας, της Εκκλησιαστικής Ιστορίας, καθώς και της νομικής, πολιτικής και πολιτιστικής θέσεως των θρησκευτικών συσσωματώσεων εντός και εκτός Ελλάδος, μέσω της διοργανώσεως συνεδρίων, σεμιναρίων ή επιστημονικών συμποσίων.

δ. Η συνεργασία με άλλα παρεμφερή σωματεία ή επιστημονικούς φορείς (Πανεπιστήμια ή Κέντρα Ερευνών) του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

ε. Η συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ή/και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, σε αναπτυξιακές συμπράξεις και σε συνεργασίες με ιδιωτικούς ή/και κρατικούς φορείς, της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής, με σκοπό την προώθηση και τον συντονισμό της επιστημονικής έρευνας στον χώρο του Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου.

στ. Η απόκτηση ιδιόκτητης έδρας και η ανάπτυξη σε αυτήν εξειδικευμένης βιβλιοθήκης Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου και χώρου σεμιναρίων προς υποστήριξη του έργου των ειδικών του κλάδου.


Άρθρο 3


Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, η Εταιρεία χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως δε:

α. Συντάσσει, προτείνει και πραγματοποιεί επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα.

β. Οργανώνει επιστημονικά συνέδρια, συμπόσια, σεμινάρια και διαλέξεις.

γ. Επιμελείται ή εκδίδει επιστημονικές σειρές ή μελέτες σε αυτοτελείς ή σύμμεικτους τόμους.

δ. Αναπτύσσει σχέσεις με άλλα παρεμφερή σωματεία, επιστημονικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, δημόσιους οργανισμούς, Πανεπιστήμια, Κέντρα Ερευνών και εν γένει εκπαιδευτικά, επιστημονικά και πολιτιστικά Ιδρύματα, τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής.

ε. Εκπροσωπείται σε επιστημονικά συνέδρια ή διεθνείς συναντήσεις επιστημονικών εταιρειών παρεμφερούς σκοπού.

στ. Η με κάθε άλλο τρόπο, τον οποίο η Εταιρεία κρίνει πρόσφορο, ευόδωση των σκοπών της.


Άρθρο 4


Επιστημονικό όργανο της Εταιρείας αποτελεί η Επιθεώρηση Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου «ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ», στην οποία τα μέλη είναι υποχρεωτικώς συνδρομητές με προνομιακή συνδρομή, η οποία καθορίζεται εκάστοτε από τον εκδότη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΛΗ

Άρθρο 5


Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

α. Τακτικά μέλη εγγράφονται επιστήμονες ή ερευνητές ασχολούμενοι με το Εκκλησιαστικό ή/και το Κανονικό Δίκαιο εφόσον κατέχουν τουλάχιστον μεταπτυχιακό δίπλωμα, κατά προτίμηση με ειδίκευση στο Εκκλησιαστικό ή/και στο Κανονικό Δίκαιο, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή άλλου ομοταγούς φορέα. Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειονοψηφία των 2/3 του αριθμού των μελών του, έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου, την οποία συνυπογράφουν τρία (3) τακτικά μέλη, ένα εκ των οποίων πρέπει να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σχετική απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη και γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο εγγράφως.

β. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τη Γενική Συνέλευση και με απόλυτη πλειονοψηφία, πρόσωπα που ηθικώς ή/και υλικώς έχουν συντελέσει στην προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας.


Άρθρο 6


Τα μέλη της Εταιρείας έχουν την υποχρέωση:

α. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού,

β. Να εκτελούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Να εργάζονται ευσυνειδήτως για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

δ. Να εκπληρώνουν κανονικώς και εγκαίρως τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία, ήτοι το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια εισφορά τους. Επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 12 περίπτ. ε. του παρόντος Καταστατικού, το δικαίωμα εγγραφής καθορίζεται στο ποσό των 20 Ευρώ, ενώ η ετήσια εισφορά στο ποσό των 10 Ευρώ.


Άρθρο 7


Το μέλος που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Καταστατικού και με τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ή ενεργεί με τρόπο που βλάπτει τα συμφέροντα και τους σκοπούς αυτής, διαγράφεται, έπειτα από κλήση του σε απολογία, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειονοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών του. Η απόφαση αυτή μπορεί να εκκληθεί ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως με έγγραφη αίτηση του μέλους που διεγράφη ή αλλού τακτικού μέλους, που υποβάλλεται στον Γενικό Γραμματέα το βραδύτερο εντός μηνός από τη λήψη της κοινοποιήσεως της διαγραφής.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να αποφασίσει για τη διαγραφή μέλους που καθυστερεί αδικαιολογήτως τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την Εταιρεία περισσότερο από δύο (2) έτη. Κάθε μέλος, που διεγράφη λόγω μη εκπληρώσεως των οικονομικών υποχρεώσεών του, μπορεί μετά από την τακτοποίησή τους να επανεγγραφεί, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη που διαγράφονται για οποιαδήποτε αιτία δεν μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή των όποιων παροχών τους προς την Εταιρεία.

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από την Εταιρεία οποτεδήποτε, με έγγραφη δήλωση στον Γενικό Γραμματέα, και αφού έχει προηγουμένως εκπληρώσει το σύνολο των οικονομικών του υποχρεώσεων προς την Εταιρεία.


ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 8


Πόροι της Εταιρείας είναι τα δικαιώματα εγγραφής και οι συνδρομές των μελών, οι έκτακτες εισφορές, τα κληροδοτήματα, οι εισπράξεις από τις πωλήσεις τυχόν αυτοτελών εκδόσεων της Εταιρείας, οι παροχές με χαριστική δικαιοπραξία εν ζωή ή αιτία θανάτου φυσικών προσώπων, χορηγίες ή δωρεές νομικών (δημοσίων, ιδιωτικών ή εκκλησιαστικών) προσώπων, επιχορηγήσεις εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών και παντός είδους Ιδρυμάτων, χρηματοδοτήσεις δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού που παρέχονται για τη στήριξη του σκοπού της, και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο. Για την αποδοχή δωρεών, χορηγιών ή κληροδοτημάτων, από οποιαδήποτε αιτία ή πηγή και εάν προέρχονται, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9


Κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακηρύσσονται «Δωρητές», «Μεγάλοι Δωρητές» ή «Ευεργέτες», φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν προσφέρει στην Εταιρεία χρήματα, ακίνητα ή άλλα είδη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Άρθρο 10


Όργανα Διοικήσεως της Εταιρείας είναι:

α. Η Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή.


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 11


Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το κυρίαρχο σώμα που αποφασίζει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στους σκοπούς της Εταιρείας. Ενδεικτικώς:

α. Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής

β. Ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία των εργασιών της Διοικήσεως.

γ. Εγκρίνει τον Ισολογισμό.

δ. Επικυρώνει τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε. Ανακαθορίζει, κατά την κρίση της, τα ποσά του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας εισφοράς.

στ. Ορίζει, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα επίτιμα μέλη της και ανακηρύσσει, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τους «Δωρητές», «Μεγάλους Δωρητές» ή «Ευεργέτες» της Εταιρείας.

ζ. Μεταρρυθμίζει ή τροποποιεί το Καταστατικό και γενικώς, ως ανώτατο και κυρίαρχο σώμα, αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου της Εταιρείας.


Άρθρο 12


Όλα τα μέλη της Εταιρείας που έχουν εκπληρώσει, έναντι αυτής, τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να υποβάλουν προτάσεις. Δικαίωμα ψήφου επί των προτάσεων, καθώς και δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα της Εταιρείας διαθέτουν μόνον τα τακτικά μέλη.

Άρθρο 13


Η Γενική Συνέλευση διακρίνεται σε τακτική και έκτακτη.

Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους, αφού προηγουμένως έχουν προσκληθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο, και με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, όλα τα τακτικά μέλη. Η σχετική ειδοποίηση, στην οποία υποχρεωτικώς αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, θα πρέπει να έχει αποσταλεί τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή της ή όταν το ζητήσει το 1/3 των μελών της Εταιρείας που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.


Άρθρο 14


Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειονοψηφία των παρόντων μελών. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εάν παρίσταται τουλάχιστον το 1/3 από τον αριθμό των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε δέκα πέντε (15) ημέρες με την ίδια ημερήσια διάταξη και στον ίδιο χώρο, χωρίς άλλη ειδοποίηση, ενώ οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι έγκυρες ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Η ψηφοφορία που αφορά στις αρχαιρεσίες ή σε ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να είναι μυστική, διαφορετικά θεωρείται άκυρη. Κάθε άλλη ψηφοφορία γίνεται δι’ εγέρσεως ή ανατάσεως της χειρός, ποτέ όμως διά βοής.


Άρθρο 15


Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως εκλέγεται από τα παρόντα μέλη της, δι’ ανατάσεως της χειρός, μαζί με άλλο ένα μέλος που εκτελεί χρέη Γραμματέως. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της, φροντίζει για την ακριβή τήρηση της ημερήσιας διατάξεως, δίνει τον λόγο σε αυτούς που τον ζητούν με σειρά προτεραιότητας, φροντίζει για την ευπρεπή διεξαγωγή της και διακόπτει τη συνεδρίαση σε περίπτωση που διαταράσσεται η ηρεμία και η τάξη.

Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της συνεδριάσεως, φροντίζει για την καθαρογραφή τους και τα συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 16


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκλέγεται κάθε τρία έτη από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, και τον Έφορο Δημοσίων Σχέσεων. Το αξίωμα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, είναι τιμητικό και άμισθο.

Η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με την επιμέλεια Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση πριν από την ψηφοφορία. Οι ψηφοφόροι αναγράφουν στο ψηφοδέλτιο μέχρι πέντε (5) σταυρούς, όσα δηλ. είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, αναγράφουν μέχρι τρεις (3) σταυρούς για τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία και οι αποφάσεις λαμβάνονται με σχετική πλειονοψηφία. Κάθε μέλος δικαιούται να ψηφίσει και για δύο (2), το πολύ, απόντα τακτικά μέλη, οικονομικώς τακτοποιημένα, εφόσον προσκομίσει έγγραφη εξουσιοδότησή τους, η οποία προσαρτάται στα Πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως.

Σε περίπτωση ισοψηφίας των τελευταίων κατά σειρά υποψηφίων για τησυμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων.

Κάθε τακτικό μέλος έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την παρέλευση τριετίας από την εγγραφή του στην Εταιρεία.


Άρθρο 17


Όσοι εξελέγησαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται, το βραδύτερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή τους, έπειτα από πρόσκληση του Συμβούλου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους, και συγκροτούνται σε σώμα, όπως ορίζει το άρθρο 16 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 18


Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικώς τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο και εκτάκτως όποτε το ζήτησει ο Πρόεδρος ή τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εάν είναι παρόντα τρία (3) από τα μέλη του και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειονοψηφία των παρόντων, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.


Άρθρο 19


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:

α. Διοικεί την Εταιρεία.

β. Εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρείας.

γ. Μελετά και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τα θέματα που απασχολούν την Εταιρεία.

δ. Αποφασίζει για την εγγραφή νέων μελών.

ε. Αποφασίζει τυχόν μεταφορά της έδρας της εταιρείας.

στ. Ρυθμίζει τη λειτουργία των γραφείων της Εταιρείας.

ζ. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό των εσόδων και των εξόδων και αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων της Εταιρείας για την επίτευξη των σκοπών της.

η. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση τον απολογισμό και προϋπολογισμό της Εταιρείας.

θ. Συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, εάν παραστεί ανάγκη, και γενικώς λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.


Άρθρο 20


α. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, εκπροσωπεί την Εταιρεία στις προς τα έξω σχέσεις της, καθώς και ενώπιον των Διοικητικών και Δικαστικών Αρχών, και συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα της Εταιρείας.

β. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται, και τον αντικαθιστά, όταν απουσιάζει.

γ. Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου φυλάσσει τη σφραγίδα της Εταιρείας, διενεργεί την αλληλογραφία, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα της Εταιρείας, επιμελείται τη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως, τηρεί το Πρωτόκολλο, το Αρχείο και το Μητρώο των μελών.

δ. Ο Ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις των πόρων της Εταιρείας, εκδίδοντας σχετικό δικαιολογητικό και όλες τις πληρωμές με εντάλματα που τα συνυπογράφει και ο Πρόεδρος. Συντάσσει κατ’ έτος απολογισμό της διαχείρισης και τον υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για τα βιβλία (καταγραφής εσόδων και εξόδων, περιουσιακών στοιχείων και Εξελεγκτικής Επιτροπής) τις αποδείξεις, καθώς και για το απόθεμα χρημάτων που κρατεί και που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 1.000 Ευρώ. Εφόσον το τρέχον αποθεματικό υπερβαίνει το ποσό των 1.000 Ευρώ, τούτο κατατίθεται σε Τράπεζα. Όταν κωλύεται ή απουσιάζει, ο Ταμίας αναπληρώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε. Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων είναι ο άμεσος βοηθός του Προέδρου στον τομέα των δημοσίων σχέσεων και εν γένει προβολής της Εταιρείας.


Άρθρο 21


Σε περίπτωση παραιτήσεως, αδυναμίας ή για οποιονδήποτε λόγο κενώσεως θέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καλείται αντιστοίχως ο πρώτος επιλαχών κατά τις αρχαιρεσίες ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 22


Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Η Εξελεγκτική Επιτροπή διενεργεί κάθε χρόνο έλεγχο της οικονομικής διαχειρίσεως και υποβάλλει έκθεση στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Δέκα (10) ημέρες πριν από τη σύγκληση κάθε τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τίθενται στη διάθεση των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής τα βιβλία διαχειρίσεως και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο για τη διενέργεια του ελέγχου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει γραπτή έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.

Ο ισολογισμός και ο απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικώς προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

Άρθρο 23


Για να ληφθεί απόφαση για την τροποποίηση του Καταστατικού ή για τη διάλυση της Εταιρείας πρέπει να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση και να είναι παρόντα τουλάχιστον τα 3/4 των οικονομικώς εντάξει τακτικών μελών της Εταιρείας. Η σχετική απόφαση πρέπει να ληφθεί με πλειονοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των παρόντων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24


Η Εταιρεία έχει σφραγίδα που κυκλικώς φέρει την επιγραφή «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» και στο εσωτερικό αναγράφεται «Έτος Ιδρύσεως 2014».

Άρθρο 25


Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται συμπληρωματικώς οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύουν. Το Καταστατικό ισχύει από την ημέρα που θα εγκριθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο και θα εγγραφεί στο ειδικό βιβλίο Σωματείων.

Άρθρο 26


Το παρόν Καταστατικό, που αποτελείται από 26 άρθρα, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ' άρθρο και στο σύνολό του και εγκρίθηκε ως έχει από τα ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


Με την υπ’ αριθ. 176/7.4.2014 Διαταγή της Ειρηνοδίκου Αθηνών (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας) αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» που εδρεύει στον Δήμο της Αθήνας και επί της οδού Ασκληπιού αριθ. 107 και επικυρώθηκε το από 30.01.2014 καταστατικό του, αποτελούμενο από είκοσι έξι (26) άρθρα και με σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο δύο (2) αυτού, ήτοι: α. την προώθηση και τον συντονισμό της επιστημονικής έρευνας στον χώρο του Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου. β. τη διάδοση των πορισμάτων των ερευνών στο ευρύτερο κοινό με κάθε πρόσφορο τρόπο (ανακοινώσεις, ομιλίες, δημοσιεύσεις, διοργάνωση συνεδρίων κ. λπ.). γ. την εξέταση γενικών ή ειδικών θεμάτων που άπτονται του Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου, ιδίως δε των σχετικών με τη Θρησκευτική Ελευθερία θεμάτων, των σχέσεων Κράτους - Εκκλησίας, της Εκκλησιαστικής Ιστορίας, καθώς και της νομικής, πολιτικής και πολιτιστικής θέσεως των θρησκευτικών συσσωματώσεων εντός και εκτός Ελλάδος, μέσω της διοργανώσεως συνεδρίων, σεμιναρίων ή επιστημονικών συμποσίων. δ. τη συνεργασία με άλλα παρεμφερή σωματεία ή επιστημονικούς φορείς (Πανεπιστήμια ή Κέντρα Ερευνών) του εσωτερικού ή του εξωτερικού. ε. τη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ή/και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, σε αναπτυξιακές συμπράξεις και σε συνεργασίες με ιδιωτικούς ή/και κρατικούς φορείς, της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής, με σκοπό την προώθηση και τον συντονισμό της επιστημονικής έρευνας στον χώρο του Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου. στ. την απόκτηση ιδιόκτητης έδρας και την ανάπτυξη σε αυτήν εξειδικευμένης βιβλιοθήκης Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου και χώρου σεμιναρίων προς υποστήριξη του έργου των ειδικών του κλάδου.

ΑΘΗΝΑ, 17/04/2014
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ